Thiết lập kế hoạch tái cấu trúc là một bước quan trọng nhưng cách thức hiện thực hóa nó cũng quan trọng không kém. Heidari-Robinson và Suzanne Heywood đã nêu bật được quan điểm trên một cách đơn giản và dễ hiểu trong 5 Bước tái cấu trúc doanh nghiệp. Cuốn sách này vô cùng giá trị với bất cứ ai có dự định hoặc đang dẫn dắt một quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp”.